Ochrana súkromia a politika cookies

Spoločnosť POIROT, s.r.o, Račianska 69/B, 83102 Bratislava, zapísaná v obch.register Okresný súd Bratislava I., oddiel: SRO, Vložka číslo : 106963/B, , IČO: 50010743IČ DPH: SK2120145192, prevádzkovateľ webovej stránky www.kozmetika-prep.sk, vyhlasuje, že všetky osobné údaje (ďalej len „údaje“) sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade s platnou legislatívou a zákonnými nariadeniami v oblasti ochrany osobných údajov.

Vážime si vašu dôveru a chránime vaše súkromie, preto je bezpečie vašich osobných údajov pre nás prioritou. Osobným údajom a ich ochrane venujeme náležitú pozornosť. V týchto Zásadách spracovania osobných údajov („Zásady“) by sme vás chceli informovať o tom, aké osobné údaje o vás zhromažďujeme, ako ich uchovávame a akým spôsobom ich ďalej používame.

1. Osobné údaje a ich spracovanie

1.1. Kategórie osobných údajov

Zhromažďujeme rôzne údaje v závislosti od toho, ktoré z našich služieb využívate. Pokiaľ u nás nakupujete, zhromažďujeme: Meno a kontaktné údaje. Meno a priezvisko, e-mailovú adresu, poštovú adresu, fakturačnú adresu, telefónne číslo,prípadne bankové spojenie, údaje vzniknuté na základe trvania zmluvy – nakúpené produkty, zákaznícky segment, objem poskytnutých služieb. Pokiaľ od nás odoberáte marketingové správy, zhromažďujeme: Meno a kontaktné údaje – e-mailová adresa, krstné meno a priezvisko. Ďalej spracovávame tieto osobné údaje: Údaje z komunikácie medzi webovou stránkou www.kozmetika-prep.sk a zákazníkom v rozsahu vybavenia zákazníckej požiadavky. Analýzu správania návštevníkov na internetových stránkach spravovaných spoločnosťou POIROT s.r.o.

1.2. Účely spracovania osobných údajov:

Poskytovanie služieb a ich zlepšovanie – Aby sme mohli poskytovať ponúkané služby a zlepšovať ich k vašej spokojnosti, spracovávame vaše osobné údaje. Konkrétne sem patria: Spracovanie objednávky tovaru alebo služieb, objednaných prostredníctvom našej webovej stránky. Zákonným dôvodom je tu nevyhnutnosť pre splnenie kúpnej zmluvy, pri vybraných údajoch na splnenie právnych povinností (napr. účtovné doklady).

Zákaznícka podpora – Na zaistenie zákazníckeho servisu a na odstránenie prípadných problémov pri plnení kúpnej zmluvy spracovávame vaše osobné údaje na základe nevyhnutného splnenia tejto zmluvy.

Komunikácia – Zhromaždené údaje využívame s cieľom komunikácie s vami a jej individuálneho prispôsobovania. Môžeme vás napríklad kontaktovať telefonicky, e-mailom, aby sme vám pripomenuli, že máte tovar v online košíku, pomohli vám s dokončením vašej objednávky, oznámili vám aktuálny stav vašej žiadosti, objednávky alebo reklamácie alebo k nej od vás získali ďalšie informácie.

Zlepšovanie služieb – Údaje používame na neustále zlepšovanie našich služieb a systémov vrátane pridávania nových funkcií a zároveň s cieľom robiť informované rozhodnutia za použitia súhrnných analýz a business inteligencie, to všetko na základe nášho oprávneného záujmu odvíjajúceho sa od slobody podnikania a spočívajúceho v nevyhnutnosti zlepšovania poskytovaných služieb kvôli úspechu v hospodárskej súťaži. Aby sme zaistili dostatočnú ochranu vašim právam a záujmom, používame na účely zlepšovania osobné údaje v anonymizovanej podobe.

Ochrana, bezpečnosť a riešenie sporov – Údaje môžeme spracovávať aj z oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zaistení ochrany a bezpečnosti našich systémov a našich zákazníkov, na zisťovanie a prevenciu podvodov, riešenie sporov a presadzovanie našich dohôd na základe oprávneného záujmu.

Newsletter na e-mail (obchodné oznámenie) – Zasielame vám obchodné oznámenie týkajúce sa noviniek, akcií, zliav, výhcodných ponúk a obdobných produktov, ako ste si kúpili. Tieto obchodné oznámenia môžete vždy odmietnuť prostredníctvom odkazu pre odhlásenie, ktorý nájdete v každom e-maile. Na odhlásenie sa z odberu môžete tiež priamo kontaktovať náš zákaznícky servis. V prípade, že odoberanie obchodných oznámení odhlásite, nebudeme naďalej vaše elektronické kontakty na tieto účely využívať. Začneme ich opäť využívať, pokiaľ ich zaregistrujete alebo si ich výslovne vyžiadate. Marketingové ponuky, ktoré sa vám zobrazujú, môžu byť vybrané na základe ďalších informácií, ktoré sme o vás v priebehu času získali podľa kontaktných údajov, demografických údajov, obľúbených položiek a údajov o používaní z našich produktov a webov (cookies, IP adresa, údaje poskytnuté vaším prehliadačom, údaje o preklikoch, zobrazených obchodných oznámeniach, navštívených produktoch). Nevykonávame plne automatizované spracovanie, ktoré by pre vás malo právne účinky. Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti týmto spracovaniam údajov. Kontaktné údaje sú uvedené na konci tohto dokumentu. Spracovávanie cookies z internetových stránok prevádzkovaných spoločnosťou POIROT s.r.o. V prípade, že máte vo svojom webovom prehliadači povolené cookies, spracovávame záznamy správania z cookies umiestnených na internetových stránkach prevádzkovaných spoločnosťou POIROT s.r.o., a to na účely zaistenia lepšej prevádzky internetových stránok prep.sk a na účely internetovej reklamy spoločnosti POIROT. Viac informácií o cookies nájdete v samostatnej kapitole tohto dokumentu.

1.3. Odovzdanie osobných údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje budú odovzdané tretím osobám či inak sprostredkované iba vtedy, ak je to nevyhnutné v rámci plnenia kúpnej zmluvy, na základe oprávneného záujmu alebo pokiaľ ste s tým vopred vyslovili súhlas.

a) sesterským spoločnostiam a spracovateľom na základe plnenia kúpnej zmluvy

b) spoločnostiam vydávajúcim kreditné karty, poskytovateľom platobných služieb s cieľom spracovania platieb a bankám na základe vašej objednávky, plnenia kúpnej zmluvy

c) prepravcom s cieľom dodania vami objednaných produktov alebo služieb a riešenia reklamácií vrátane odstúpenia od zmluvy

d) našim partnerom, vo vernostných schémach, do ktorých sa zapojíte e) ďalším poskytovateľom služieb, tretím stranám zapojeným do spracovania dát;

f) tretím stranám, napr. právnym zástupcom, súdom s cieľom vymáhania alebo uzavretia akejkoľvek zmluvy s vami

g) verejným orgánom (napr. polícia)

h) tretím stranám vykonávajúcim prieskumy medzi zákazníkmi

Pokiaľ tretie osoby použijú údaje v rámci ich oprávneného záujmu, nenesie za tieto spracovania správca zodpovednosť. Tieto spracovania sa riadia zásadami spracovania osobných údajov príslušných spoločností a osôb. Spoločnosť POIROT s.r.o. spolupracuje výlučne so spoločnosťami a partnermi ktorí prísne dodržujú zásady GDPR a prikladajú Vašim osobným údajom náležitý dôraz a citlivosť. V rámci zdieľania osobných údajov s tretími stanami máme s partnermi od ktorých sa to vyždauje uzavreté platné zmluvy v súlade s GDPR.

Spoločnosti s ktorými spolupracujeme a s ktorými zdieľame vaše osobné údaje v uvedenom rozsahu:

a) zabezpečenie doručenia objednávky zákaznikovy – Slovak Parcel Service s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji

b) e-mail marketing, priamy marketing, newsletter – Mailchimp – The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

c) analytika návštevníkov webovej stránky a ich správania, mimo demografických údajov – Google Analytics – Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA Facebook Pixel – Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park California 94025

d) sociálne siete v rámci rozsahu ktorí zvolí prispievateľ – Facebook, Instagram, Youtube, Thumblr

2. Zabezpečenie a uchovanie osobných údajov

2.1. Zabezpečenie osobných údajov a) Vaše osobné údaje sa k nám prenášajú v zakódovanej podobe. Používame kódovací systém SSL (secure socket layer). Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatné systémy pomocou technických a organizačných opatrení proti strate a zničeniu vašich údajov, proti prístupu neoprávnených osôb k vašim údajom, ich pozmeňovaniu či rozširovaniu. b) U našich spracovateľov vyžadujeme preukázanie súladu ich systémov s nariadením GDPR.

2.2. Obdobie spracovania Osobné údaje spracovávame a uchovávame v čase nevyhnutnom na zaistenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, t. j. počas objednávky a záručnej lehoty a 1 rok od skončenia záručnej lehoty z dôvodu riešenia potenciálnych sporov teda v čase, počas ktorého sme ako správca povinný uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Účtovné doklady, napr. faktúry vystavené spoločnosťou POIROT s.r.o., sú v súlade so zákonom archivované 10 rokov od ich vystavenia.

Súhlas s marketingovými ponukami je platný 4 roky alebo do odvolania

Recenzia a komentáre 6 rokov

Komunikácia 2 roky

Súťaže 1 rok

V ostatných prípadoch vyplýva obdobie spracovania z účelu spracovania alebo je dané právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

3. Práva dotknutých subjektov

3.1. Práva dotknutých subjektov

a) Pokiaľ spracovávame vaše osobné údaje, môžete kedykoľvek požadovať informáciu o spracovávaní svojich osobných údajov.

b) V prípade, že sa domnievate, že spracovanie osobných údajov robíme v rozpore s ochranou vašich osobných údajov a zákonnými podmienkami ochrany osobných údajov, môžete požiadať o vysvetlenie, požadovať, aby sme odstránili takto vzniknutý stav, najmä môžete požadovať urobenie opravy, doplnenie, likvidáciu osobných údajov alebo blokáciu osobných údajov.

c) Máte taktiež právo kedykoľvek sa obrátiť so svojou žiadosťou na poverenca pre ochranu osobných údajov alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

d) Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Pokiaľ odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, budú vaše osobné údaje vymazané alebo anonymizované; to sa však netýka tých osobných údajov, ktoré spoločnosť POIROT s.r.o. potrebuje na splnenie zákonných povinností (napr. vybavenie už podanej objednávky) či na ochranu svojich oprávnených záujmov. K likvidácii osobných údajov dôjde takisto v prípade, že osobné údaje nebudú potrebné pre stanovený účel alebo ak bude uloženie vašich údajov neprípustné z iných zákonom stanovených dôvodov.

4. Súbory cookies
4.1.

Všeobecné informácie o cookies

Naše stránky používajú tzv. cookies, aby naša ponuka bola pre vás relevantná, zaujímavá a používateľsky príjemná. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači, smartfóne či inom zariadení a ktoré sa používajú vo vašom prehliadači.Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať. Viac informácií o súboroch cookies môžete nájsť na https://ec.europa.eu/info/cookies_sk .

Súbory cookies využívame napr. na:

1) Správnu funkčnosť košíka tak, aby ste čo najjednoduchšie dokončili svoju objednávku

2) Zapamätanie vašich prihlasovacích údajov, takže ich nemusíte opakovane zadávať

3) Čo najlepšie prispôsobenie našich stránok vašim požiadavkám vďaka sledovaniu návštevnosti, vášho pohybu po stránkach a využitých funkciách

4) Zistenie informácií o prezeraní reklám, aby sme vám nezobrazovali reklamu na tovar, o ktorý nemáte záujem

Niektoré súbory cookie môžu zhromažďovať informácie, ktoré sú následne využité tretími stranami a ktoré napr. priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv. „cookie tretích strán“). Napríklad informácie o kupovaných produktoch na našich stránkach môžu byť zobrazené reklamnou agentúrou v rámci zobrazenia a prispôsobenia internetových reklamných bannerov na vami zobrazovaných webových stránkach. Podľa týchto údajov vás však nemožno identifikovať.

4.2. Využitie súborov cookies

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny webových lokalít. Súbory cookie používané na našich stránkach možno rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé, tzv. „session cookie“, sú zmazané ihneď, len čo ukončíte návštevu našich stránok. Dlhodobé, tzv. „persistent cookie“, zostávajú uložené vo vašom zariadení omnoho dlhšie alebo kým ich ručne neodstránite (čas ponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia vášho prehliadača).

Cookie možno tiež rozdeliť podľa ich funkčnosti na:

1) Analytické, ktoré nám pomáhajú zvýšiť používateľské pohodlie nášho webu tým, že pochopíme, ako ho používatelia používajú

2) Konverzné, ktoré nám umožňujú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov

3) Trackingové (sledovacie), ktoré v kombinácii s konverznými pomáhajú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov

4) Remarketingové, ktoré používame na personalizáciu obsahu reklám a ich správne zacielenie 5) Esenciálne, ktoré sú dôležité pre základnú funkčnosť webu

V rámci analytickych cookies využívame službu Google analytics – viac informácií o cookies Google analytics.

4.3. Odmietnutie súborov cookies

Nastavenie použitia súborov cookies je súčasťou vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies vo východiskovom nastavení automaticky prijíma. Súbory cookies možno pomocou vášho webového prehliadača odmietnuť alebo obmedziť ich na vami vybrané typy. Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie môžete nájsť na nasledujúcich webových stránkach alebo v ďalšej dokumentácii internetových prehliadačov:

Chrome

Firefox

Internet Explorer

Safari

Opera

4.4. Odkazy

Naše webové stránky obsahujú odkazy na iné webové stránky, ktoré sú praktické a obsahujú informácie. Upozorňujeme, že tieto stránky môžu byť vlastnené a prevádzkované ďalšími spoločnosťami a organizáciami a majú iné zásady zabezpečenia a ochrany osobných údajov. Naša spoločnosť nemá žiadnu kontrolu a nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek informácie, materiál, produkty alebo služby nachádzajúce sa na týchto webových stránkach alebo prístupné prostredníctvom nich.