Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.kozmetika-prep.sk. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.
Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.kozmetika-prep.sk je POIROT s.r.o., Račianska 69/B, 831 02 Bratislava,zapísaná v obch.register Okresný súd Bratislava I. , oddiel: SRO, Vložka číslo : 106963/B, , IČO: 50010743 , DIČ: SK2120145192

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené obchodnými podmienkami www.kozmetika-prep.sk sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku“), všetko v znení neskorších právnych predpisov.

Právne vzťahy predávajúceho s podnikateľom vyslovene neupravené obchodnými podmienkami www.kozmetika-prep.sk sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov.​

2. Vymedzenie pojmov

2.1. Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy, a konečným odberateľom.
Obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je konečným spotrebiteľom, sa rieši podľa individuálne zjednaných podmienok. To znamená, že predávajúci je oprávnený jednostranne odmietnuť uzavretie kúpnej zmluvy. O tejto skutočnosti informuje kupujúceho písomne na jeho emailovú adresu uvedenú v objednávke.

2.2.Predávajúci (dodávateľ) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok

2.3.Spotrebiteľ ,Podnikateľ (kupujúci) – Kupujúci je každý návštevník internetového obchodu, bez ohľadu na to, či jedná ako spotrebiteľ alebo ako podnikateľ (ďalej len „kupujúci“).
Spotrebiteľom je kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len „spotrebiteľ“).
Podnikateľom je kupujúci – osoba, ktorá nie je spotrebiteľom. Za podnikateľa sa považuje taktiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa (ďalej len „podnikateľ“).

2.4.Objednávka a Uzatvorenie kúpnej zmluvy – Objednávku môže kupujúci vytvoriť pomocou formuláru na stránkach internetového obchodu. Pri vytvorení objednávky pomocou formuláru kupujúci najskôr vyberie tovar, o ktorý má záujem. Po zvolení požadovaného množstva, spôsobu dopravy (pozri čl. 2.4.1.) a spôsobu platby (pozri čl. 2.5.1.) kupujúci potvrdí svoju objednávku, čím podá záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom.
Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí a že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

3. Dodanie tovaru

3.1.Prevádzkovateľ internetového obchodu www.kozmetika-prep.sk sa zaväzuje odoslať kupujúcemu tovar v najbližšom možnom termíne. Prevádzkovateľ spravidla odosiela tovar na nasledujúci pracovný deň najneskôr do 2 pracovných dní od uzavretia zmluvy, tak aby mohol byť tovar doručený do štyroch – šiestich pracovných dní. Dodacia doba, pokiaľ je pri tovare uvedená, má iba informatívny charakter a bude prevádzkovateľom upresnená v prijatí objednávky (akceptácii). Tieto dodacie doby sa týkajú tovaru ktorý je deklarovaný ako skladom, tovar ktorý skladom nie je alebo je objednaný podľa špecifikácií kupujúcého má dodaciun dobu na základe zjednanej dohody s kupujúcim.

3.2.Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. Cena dopravy je 2,90 € štandardne, pri nákupe nad 20 € je cena dopravy 0 €. Internetový obchod www.kozmetia-prep.sk dodáva svoje produkty výlučne na území Slovenskej republiky prostredníctvom:

Kuriér spoločnosti SPS – licencovaný partner UPS – doručenie zásielky do 2 – 4 pracovných dní. Zákazník, ktorý si zvolí tento typ dopravy, by sa mal v čase doručenia zdržiavať na adrese, ktorú uviedol v objednávke (je to najvhodnejší spôsob dopravy v prípade, ak si želáte doručiť zásielku do zamestnania).

3.3.Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody spôsobené omeškaním zaslania alebo doručenia tovaru z akéhokoľvek dôvodu zo strany prepravcu.
Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k zakúpenému tovaru jeho prevzatím. Okamihom prevzatia tovaru taktiež na kupujúceho prechádza nebezpečenstvo škody na tovare.
Súčasťou dodávky je doklad o kúpe, v ktorom je uvedený dátum predaja, označenie výrobku (názov a množstvo výrobku), kúpna cena (s uvedením ceny jednotlivého výrobku a celková cena, ktorú spotrebiteľ zaplatil) a údaje o predávajúcom (obchodné meno a sídlo predávajúceho). Predávajúci zašle kupujúcemu na žiadosť daňový doklad v elektronickej podobe.

3.4.Všetky nami posielané zásielky sú poistené preto pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb to bezodkladne riešiť s prepravcom a informovať predávajúceho. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky sa odporúča kupujúcemu zásielku od prepravcu neprevziať a vyplniť záznam o poškodení zásielky. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúci tovar bol neporušený a nepoškodený. Všetky nami posielané zásielky sú poistené.

3.5.Reklamáciu mechanického poškodenia tovaru, nezodpovedajúceho tovaru a pod., ktoré neboli zjavné pri prevzatí zásielky s tovarom od prepravcu je kupujúci povinný uplatniť okamžite po ich zistení. Prevádzkovateľ neručí za poškodenie tovaru vzniknuté pri jeho preprave, ak kupujúci bezodkladne toto poškodenie neoznámi v súlade s ods. 3.4. a 3.5. týchto obchodných podmienok. V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručiť opakovane alebo iným spôsobom než bolo uvedené a dohodntué v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručením tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

4. Platobné podmienky a fakturácia

V internetovom obchode www.kozmetika-prep.sk môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:

Dobierka – Peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru poštovému doručovateľovi, kuriérovi (UPS). Forma úhrady je hotovosť, alebo platobná karta.​​​

Doklad o zaplatení objednávky je pre kupujúceho zákazníka vystavený formou elektronickej faktúry, ktorá je zaslaná na e-mail zadaný pri objednávke.
Elektronickú faktúru je možné si stiahnuť z emailu respektíve opätovne vyžiadať prostredníctvom e-mailovej adresy ciao@kozmetika-prep.sk
V prípade ak kupujúci požaduje faktúru v klasickej papierovej forme, môže o jej zaslanie požiadať prostredníctvom e-mailovej adresy ciao@kozmetika-prep.sk.

5. Odstúpenie od zmluvy

5.1.Pokiaľ je kúpna zmluva uzatvorená na diaľku (prostredníctvom internetového obchodu) alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a za súčasného splnenia zákonom vyžadovaných skutočností, má spotrebiteľ podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa § 7 odst. 1 a. 102/2014 Z.z. pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku právo bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. ​Túto zákonnú lehotu sme v rámci prozákazníckeho prístupu pledĺžili na 30 dní.
Pre odstúpenie od zmluvy môže spotrebiteľ využiť formulár o odstúpení od zmluvy ktorý je dostupný online. Formulár „Odstúpenie od zmluvy“ nájdete na našich stránkach.
​​
5.2.Spotrebiteľ má právo v rámci predĺženej 30 dňovej lehoty po prevzatí, tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy v 30 dňovej lehote, zodpovedá spotrebiteľ za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.
Spotrebiteľ berie na vedomie, že v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je najmä:
– predaj tovaru, ktorý bol zhotovený/upravený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
– predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze alebo rýchlemu zníženiu akosti,
– predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
– predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý (t.j. ochranný obal) bol po dodaní porušený a z hygienických dôvodov alebo z dôvodu ochrany zdravia nie je vhodné takýto tovar vrátiť
– predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového programu, pokiaľ spotrebiteľ porušil/rozbalil ich pôvodný ochranný obal,
– predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.

5.3.Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od odstúpenia od zmluvy tovar, ktorý od neho obdržal, vrátane všetkých jeho častí a príslušenstva. Spotrebiteľ je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný. Tovar je potrebné zasielať na adresu predávajúceho: POIROT s. r. o., Račianska 69/B, 831 02 Bratislava.

Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy oprávnene, prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy – spravdla po doručení tovaru kupujúcim, alebo po riadnom preukázaní jeho odoslania (napr.podací lístok), vrátiť všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšie ponúkanému spôsobu dodania tovaru. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ktorými sa rozumejú finančné náklady na vrátenie tovaru.
Vrátenie finančných prostriedkov bude uskutočnené rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, prevádzkovateľ nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, než mu spotrebiteľ tovar neodovzdá (nedoručí) alebo nepreukáže, že tovar prevádzkovateľovi odoslal.
​Pokiaľ spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy neoprávnene, a aj napriek tomu odošle tovar prevádzkovateľovi, nebude tovar prijatý, prípadne bude na náklady spotrebiteľa odoslaný naspäť.

5.4. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je uzavretá darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim s podmienkou o rozviazaní zmluvy, a ak príde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, darovacia zmluva v súvislosti s darčekom stráca účinnosť a kupujúci je povinný tovar s poskytnutým darčekom predávajúcemu vrátiť.

6. Zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácia

6.1.Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.

6.2.Predávajúci garantuje kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá žiadne chyby a že v dobe, keď kupujúci tovar prevzal:
– má tovar také vlastnosti, ktoré si strany zjednali, a ak chýba akékoľvek dojednanie, má tovar také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal, alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy uvedenej výrobcom;
-sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie uvádza predávajúci, alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle využíva;
-tovar odpovedá akosti alebo prevedením zmluvnej vzorky alebo predlohy ,ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa zmluvnej vzorky či predlohy;
-je tovar v odpovedajúcom množstve, mierke alebo akosti;
-tovar vyhovuje požiadavkám podľa právnych predpisov.
Ustanovenia uvedené v článku 6.1 týchto obchodných podmienok sa nepoužívajú u tovaru predávaného za nižšiu cenu za chybu odpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia ,ktoré tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo to plynie z povahy tovaru.
Právo kupujúceho pri zodpovednosti za chyby predajcu vyplýva aj z chyby, ktorú má tovar už pri prevzatí kupujúcim. Ak sa takáto chyba prejavuje v priebehu prvých dvanastich(12) mesiacov od prevzatia, má sa zato, že tento tovar bol už chybný pri prevzatí od výrobcu.

Ak je takáto chyba tovaru podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo:

– na odstránenie chyby dodaním novej veci bez chýb alebo dodaním chýbajúcej veci,
-na odstránenie chyby opravou veci,
-na primeranú zľavu z kúpnej ceny,
– na odstúpenie od zmluvy.

6.3.Za vadu tovaru sa nepovažuje zmena vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby, v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného alebo nevhodného ošetrovania,v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený,v dôsledku akéhokoľvek poškodenia spotrebiteľom či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

6.4.Vady tovaru musí spotrebiteľ uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu po tom, ako vadu tovaru zistil.V prípade, že spotrebiteľ reklamuje tovar v súvislosti s odstrániteľnou vadou, má spotrebiteľ právo na:

-bezplatné, včasné a riadne odstránenie reklamovanej vady,
-výmenu tovaru alebo súčasti tovaru, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,
-výmenu tovaru, ak spotrebiteľ pre opakované vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád nemôže tovar riadne užívať.

V prípade, že spotrebiteľ reklamuje tovar v súvislosti s neodstrániteľnou vadou, ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má spotrebiteľ právo na:

-výmenu tovaru,
-odstúpenie od zmluvy.
-v prípade ak sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny
​​
6.5.Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho.
Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe, respektíve iným spôsobom dokázať kúpu tovaru na www.kozmetika-prep.sk, ďalej vyplniť Reklamačný formulár(tu), a tovar spolu s potrebnými dokumentami zaslať na adresu spoločnosti: POIROT s.r.o., Račianska 69/B, 831 02 Bratislava. Pre riadne a včasné vybavenie reklamácie predávajúci odporúča spotrebiteľovi, aby spotrebiteľ čo najvýstižnejšie popísal vadu, pre ktorú tovar reklamuje, pričom predávajúci je povinný zaoberať sa len vadou tovaru, ktorá bola zo strany spotrebiteľa reklamovaná.
Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne do 3 pracovných dní, najneskôr však do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Kupujúci bude o vybavení reklamácie upovedomený písomne- e-mailom.

7. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Ak by vznikol akýkoľvek problém s reklamáciou spoločne ho určite vyriešime k Vašej spokojnosti. My veríme, že kým je riešenie, problém neexistuje, a riešenie je vždy.

Ale predsa môžu nastať neočakávané situácie a to v prípade, že kupujúci – spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim, alebo keď sa kupujúci – spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa a podať návrh na subjekt alternatívneho riešenia sporu.

Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti.

Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
V každom prípade odporúčame kupujúcemu najskôr využiť elektronickú adresu ciao@kozmetika-prep.sk alebo náš online kontaktný formulár pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.

8. Ceny

Všetky ceny uvedené na stránkach sú konečné, vrátane DPH a bez ďalšieho navýšenia. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade neoprávneného zásahu do obsahu. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky.

Dodávateľ si vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred jeho odoslaním, ak sa zistí, že cena ponúkaného tovaru nebola uvedená správne. V tomto prípade musí zákazníka o správnej cene informovať a ten musí s úpravou ceny súhlasiť. V opačnom prípade nebude kúpna zmluva uzatvorená a objednávka bude dodávateľom stornovaná.

9. Zľavy

V prípade, že zľava alebo zľavový kupón bude uplatnený v rozpore s pravidlami danej zľavy či zľavového kupónu má predávajúci právo také uplatnenie zľavy alebo zľavového kupónu odmietnuť.
V takom prípade je zákazník informovaný a bude mu ponúknutá možnosť vybaviť objednávku bez tejto zľavy, či uplatneného kupónu.

Pravidlá a podmienky pre uplatnenie konkrétnej zľavy sú priložené buď priamo k zľave (formou písanej informácie) alebo je u zľavy uvedený odkaz na webových stránkach, kde sú pravidlá zľavy podrobne opísané.
Každú zľavu, alebo kupón je možné uplatniť iba raz, ak nie je výslovne uvedené inak. V prípade viacnásobného použitia má predajca právo neuznať duplicitnú zľavu.

V prípade, že je hodnota darčekovej poukážky či zľavového kupónu vyššia, než hodnota nákupu, rozdiel sa neprevádza na nový kupón a nevyčerpaná suma sa spätne neprepláca.

10. Záverečné ustanovenia

Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, poprípade je možné ju uzatvoriť aj v iných jazykoch, v závislosti od bydliska kupujúceho, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia. Kupujúci má možnosť opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov pred podaním objednávky.

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť od 1.9.2018